می 28, 2016

جشنواره مدرسه شنای دلفین مورخ 95/2/30

می 18, 2016

نتایج مسابقات استانی مورخ 95/2/21

علی فرج زاده دو مقام اولی در 50متر کرال سینه و100متر کرال سینه آرمان لطف الهی دو مقام اولی در 50متر پروانه و 50متر کرال پشت پارسا سلیمی مقام اولی در 50متر کرال سینه و مقام سومی در 50متر پروانه […]
آوریل 30, 2016

تصاویری از اردو گل گشت مورخ3\2\95

فوریه 15, 2016

کسب مدال برنز کشوری جام پارسیان توسط علی فرج زاده در تاریخ 21\11\94

ژانویه 25, 2016

مسابقات ناحیه مورخ 11/11/4

مسابقات ناحیه مورخ 94/11/4